Fiscal i Jurídica

Sessió Informativa "COMPLIANCE PENAL: RESPONSABILITAT PENAL DE LES EMPRESES, PREVENCIÓ I PRESTIGI CORPORATIU"

Data: 
15/06/2017
Tipus de formació: 
Conferències

La reforma del Codi Penal del 2010 estableix que les persones jurídiques podrien ser declarades penalment responsables.
Posteriorment en una nova reforma del 2015, es va establir a l’article 31 bis que la responsabilitat  penal podria estar exempta si: “l’òrgan de l’administració ha adoptat i executat amb eficàcia, abans de la comissió del delicte, models d’organització i gestió que inclouen les mesures de vigilància i control idònies per a prevenir delictes de la mateixa natura o per a reduir de forma significativa el risc de la seva comissió”.
En aquesta sessió s'informarà sobre la conveniència de la implantació i adopció de models de prevenció i detecció de riscos penals que puguin servir a les organitzacions com instruments de prova per acreditar el degut control, configurant-lo com eximent o atenuant de la pena que es pugui procedir.